Algemene Voorwaarden
Versie 1.1 d.d. 12-12-2016

Artikel 1. Toepasselijkheid

De voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst en opdracht waarbij Duinkerken Consultancy partij is, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Indien van een bepaling van deze voorwaarden wordt afgeweken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet is geregeld in de offerte of deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden en de afgesloten offerte.

Artikel 2. Offerte

De offertes, door Duinkerken Consultancy uitgebracht, zijn vrijblijvend en de in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, en onder voorbehoud van toekomstige prijsstijgingen.

Duinkerken Consultancy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van een ondertekende offerte. Overeenkomsten geven de inhoud weer van de inzake de opdracht tussen Duinkerken Consultancy en de opdrachtgever gemaakte afspraken.

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of indien er een goede grond bestaat om te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 4. Opdracht

Duinkerken Consultancy zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Duinkerken Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Informatie

De opdrachtgever draagt zorg voor een volledige en tijdige overdracht van voor de opdracht noodzakelijke informatie aan Duinkerken Consultancy

Voor zover de uitvoering van de opdracht dit toestaat, zullen partijen de door partijen ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Duinkerken Consultancy draagt zorg voor een geheimhoudingsverklaring in het geval er gebruik wordt gemaakt van derden.

 

Artikel 6. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Duinkerken Consultancy (NL82RABO 0308 3909 70 t.n.v. Duinkerken Consultancy, tenzij anders overeengekomen.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Duinkerken Consultancy behoudt zich het recht om rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening door te belasten aan de opdrachtgever. Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting ten hoogste 30 dagen op na originele factuurdatum. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum overlegd te zijn.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de opdrachtsom, met een maximum van 1 maal het jaarhonorarium dat is gefactureerd voor de betreffende dienst. Tevens zal de opdrachtgever Duinkerken Consultancy respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren voor aanspraken van derden.

Duinkerken Consultancy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade aan de opdrachtgever of derden veroorzaakt door ten behoeve van de opdracht door Duinkerken Consultancy in te zetten derden of door Duinkerken Consultancy zelf.

Artikel 8. Overmacht

Ingeval van overmacht kan Duinkerken Consultancy de verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die tijdelijk of blijvend de nakoming van verplichtingen verhinderen en die niet aan Duinkerken Consultancy zijn toe te rekenen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.